81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe – dostosuj do nowych przepisów

W dniu 10 września 2021 roku na stronie Dziennika Ustaw opublikowano ustawę
z dnia 11 sierpnia 2021 roku o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

Pamiętaj!

Przykładowy statut do pobrania w zakładce „pliki do pobrania” .

Ustawa przewiduje, iż obecnie funkcjonujące kasy zapomogowo-pożyczkowe muszą w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, tj. od 11 października 2021 roku, na dostosować do nowych przepisów jakie  wprowadza ustawa  m.in. zaktualizować istniejący statut lub obowiązkowo opracować i przyjąć nowy statut, jeśli statutu nie  było (do końca kwietnia 2023).

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych przewiduje możliwość tworzenia u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych, których członkami mogą być osoby wykonujące pracę zarobkową, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Powyższa ustawa również stanowi, że nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym (do 10 października 2021 roku) zasady i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 roku w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) w zakładach pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem, aby w zakładzie pracy mogła zostać utworzona kasa zapomogowo-pożyczkowa musi zostać spełniony m.in. warunek zadeklarowania gotowości do przynależności do kasy zapomogowo-pożyczkowej lub SKOK oraz założyciele muszą uchwalić statut oraz dokonać wyboru organów przewidzianych w tym statucie. 

Nowa ustawa przewiduje .in., iż kasę zapomogowo-pożyczkową będą mogły utworzyć osoby wykonującą pracę zarobkową, a więc zarówno pracownicy w rozumieniu Kodeksu pracy, ale również osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wpływ nowej ustawy na obecnie działające już kasy zapomogowo-pożyczkowe.

Ustawa przewiduje przekształcenie z mocy prawa obecnie funkcjonujących pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w kasy zapomogowo-pożyczkowe. Dodatkowo ustawa przewiduje, iż obecnie funkcjonujące kasy zapomogowo-pożyczkowe mają 18 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, tj. od 11 października 2021 roku, na dostosowanie m.in. swojego statutu do zmian jakie wprowadza ustawa (do końca kwietnia 2023).