81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

Obrady Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Głównym tematem obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniach 18 – 19 maja 2022 r. w Poroninie było podjęcie działań Związku po złożeniu wniosku do Premiera o odwołanie Ministra Edukacji i Nauki. Harmonogram działań zostanie ogłoszony po otrzymaniu odpowiedzi od Premiera.

Rada pracowała nad zaopiniowaniem projektowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela z kwietnia br. Podkreślono absurdalność określenia użytego w projekcie – „nauczyciel przygotowujący się do zawodu nauczyciela”. Negatywnie oceniono plan wprowadzenia obowiązkowej godziny dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów. Skrytykowano proponowany nowy system stopni awansu zawodowego, mający służyć podniesieniu wynagrodzeń tylko nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie. Zaproponowane zmiany z jednej strony nie zachęcają absolwentów uczelni do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela, a z drugiej demotywują pracujących pedagogów do dalszej pracy. Zdecydowanie negatywnie odniesiono się do planowanej formuły oceniania i egzaminowania nauczycieli. Po raz kolejny określono przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli jako narzędzia opresji dyrektorów placówek oświatowych wobec pracowników. Zauważono, że mimo wielu deklaracji, MEiN nie przystąpiło do opracowania zmian w tym zakresie.

Rada KSOiW podkreśliła konieczność podjęcia działań przez cały Związek mających na celu zapewnienie pracownikom oświaty i nauki godnych warunków pracy i płacy, które są gwarantem dobrze funkcjonującego systemu opieki, wychowania i nauki młodego pokolenia Polaków, a co za tym idzie rozwoju społeczeństwa. 

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

Załączniki: