81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

OBRADY RADY RSOiW – TRUDNA SYTUACJA W OŚWIACIE

W dniu 7 lutego 2022 roku w systemie hybrydowym odbyło się zebranie Rady  Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wraz z Przewodniczącymi OZ/OM. Po przedstawieniu przez Przewodniczącą Sekcji Wiesławę Stec oraz członków Prezydium  sprawozdania z działalności między zebraniami, dominującym  tematem obrad był brak porozumienia w długotrwających negocjacjach  NSZZ „Solidarność” z Rządem RP  w sprawie realizacji VI punktu porozumienia podpisanego jeszcze w 2019 roku a dotyczącego zmiany systemu wynagradzania nauczycieli.

W dyskusji związkowcy przypomnieli, że wynagrodzenia nauczycieli od trzech lat utrzymują się na tym samym poziomie, pomimo rosnącej w szybkim tempie inflacji. Wzrost płacy minimalnej spowodował, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty jest niższe od płacy minimalnej. Często wypowiedziach związkowców pojawiało się pytanie: w jakim kierunku zmierza polityka obecnego rządu wobec polskiej oświaty?

Brak należytego wynagrodzenia powoduje i będzie powodowało w dalszym ciągu odpływ najbardziej kreatywnych ludzi z tego zawodu.

W związku z tą wyjątkowo trudną sytuacją Rada  Regionalnej Sekcji Oświaty  NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę, skierowaną do Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w sprawie wystąpienia do Prezydenta RP i Premiera RP o niezwłoczną realizację VI punktu  porozumienia z dnia 7 kwietnia 2019 roku a dotyczącego zmiany systemu wynagradzania nauczycieli (uzależnienie płac od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Należy podkreślić, że powyższe porozumienie zostało podpisane pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Rządem RP, co miało gwarantować jego realizację już od 1 stycznia 2020 roku. Jak gorzką pigułką do przełknięcia dla nas związkowców solidarności jest brak realizacji treści porozumienia, wiedzą tylko ci co pokładali nadzieję, że to właśnie ten Rząd wie jak dla Państwa Polskiego jest ważna oświata a w niej  doceniony dobrze wynagradzany nauczyciel.

W dalszej części obrad podjęto dwa Apele, pierwszy skierowany do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie niezwłocznych działań w powyższej kwestii oraz apel do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” o niezwłoczne podjęcie działań w celu powołania do życia biura informacyjnego Sekcji złożonego z profesjonalistów w dziedzinie budowy wizerunku. Związkowcy pokreślili w treści Apelu, że ze względu na  wieloletni już atak propagandowy skierowany przeciw nauczycielom, takie działanie jest konieczne i nie można już dłużej nie reagować wobec stałego oczerniania, przekłamań i półprawd pojawiających się w przestrzeni publicznej.

W podsumowaniu poruszono tematy dotyczące podwyżek dla pracowników administracji i obsługi oraz występowania w tej sprawie do właściwych samorządów. Zwrócono również uwagę na kwestię nieprawidłowości przy zawieraniu umów o pracę i tworzeniu arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.

Jednocześnie zapoznano się  z ostateczną wersją propozycji MEiN co do zmiany przepisów oświatowych  w sprawie: opiniowania arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny 2022/23 oraz nowelizacji ustawy – Prawo Oświatowe, m.in. wzmacniającej rolę kuratorów oświaty i zmieniającej zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach.

Wiesława Stec