81 532-08-11

oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl

Email

Królewska 3

20-109 Lublin

81 532-08-11

Centrala

Pon - Pt: 9:00 - 15:00

Godziny otwarcia

Trudna sytuacja w oświacie

 7 lutego 2022 r., w systemie hybrydowym, odbyło się zebranie Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z przewodniczącymi organizacji zakładowych i międzyzakładowych. Po przedstawieniu przez przewodniczącą sekcji Wiesławę Stec oraz członków prezydium  sprawozdania z działalności między zebraniami, dominującym  tematem obrad był brak porozumienia w trwających już od dawna negocjacjach  NSZZ „Solidarność” z Rządem RP. Dotyczą one realizacji VI punktu porozumienia podpisanego jeszcze w 2019 roku, w którym mowa o zmianie systemu wynagradzania nauczycieli, polegającej na uzależnieniu płac od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej .

W dyskusji związkowcy przypomnieli, że wynagrodzenia nauczycieli od trzech lat utrzymują się na tym samym poziomie, pomimo rosnącej w szybkim tempie inflacji. Wzrost płacy minimalnej spowodował, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty jest niższe od płacy minimalnej. Często w wypowiedziach związkowców pojawiało się pytanie: w jakim kierunku zmierza polityka obecnego rządu wobec polskiej oświaty?

Brak należytego wynagrodzenia powoduje i będzie powodowało w dalszym ciągu odpływ najbardziej kreatywnych ludzi z tego zawodu.

W związku z tą wyjątkowo trudną sytuacją Rada Regionalnej Sekcji Oświaty  NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę, skierowaną do Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w sprawie wystąpienia do Prezydenta RP i Premiera RP o niezwłoczną realizację VI punktu wspomnianego porozumienia.

Należy podkreślić, że powyższe porozumienie zostało podpisane pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Rządem RP, co miało gwarantować jego realizację już od 1 stycznia 2020 roku. Jak gorzką pigułką do przełknięcia dla nas związkowców solidarności jest brak realizacji treści porozumienia, wiedzą tylko ci co pokładali nadzieję, że to właśnie ten Rząd wie jak dla Państwa Polskiego jest ważna oświata a w niej  doceniony dobrze wynagradzany nauczyciel.

W dalszej części obrad podjęto dwa apele, pierwszy skierowany do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie niezwłocznych działań w powyższej kwestii oraz do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” o niezwłoczne podjęcie działań w celu powołania do życia biura informacyjnego sekcji, złożonego z profesjonalistów w dziedzinie budowy wizerunku. Związkowcy pokreślili w treści apelu, że ze względu na wieloletni już atak propagandowy skierowany przeciw nauczycielom, takie działanie jest konieczne i nie można już dłużej nie reagować wobec stałego oczerniania, przekłamań i półprawd, pojawiających się w przestrzeni publicznej.

W podsumowaniu poruszono tematy dotyczące podwyżek dla pracowników administracji i obsługi oraz występowania w tej sprawie do właściwych samorządów. Zwrócono również uwagę na kwestię nieprawidłowości przy zawieraniu umów o pracę i tworzeniu arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.

Jednocześnie zapoznano się  z ostateczną wersją propozycji MEiN co do zmiany przepisów oświatowych  w sprawie: opiniowania arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny 2022/23 oraz nowelizacji ustawy „Prawo Oświatowe”, wzmacniającej między innymi rolę kuratorów oświaty i zmieniającej zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach.